Garantivillkor

Garantitid

Garantitid beviljas för en ny maskin, till den första ägaren.

Garantitiden för största delen av SERCO-produkterna är 12 månader från överlåtelsedagen. Garantitiden för maskiner ska kontrolleras med försäljaren eller i manualen som medföljer maskinen. Om en manual inte medföljer maskinen, är garantin 12 månader.

Villkor för garantin

Garantin förutsätter att man vid installation, användning och underhåll har iakttagit service- och bruksanvisningarna för maskinen. Garantin gäller inte om betalningsvillkoren inte har beaktats.

Garantins omfattning

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel som har orsakats av att installation, service eller reparation har utförts av någon annan är JPT Serco Oy eller om man har installerat andra än originalreservdelar på maskinen, till exempel av fel storlek eller fel modell. Garantin omfattar inte heller skador som beror på överbelastning. Maskinen omfattas inte av garantin om den har modifierats utan tillverkarens samtycke.

Garantin omfattar inte skador orsakade av en felaktig maskin, kostnader orsakade av maskinbyte, köparens produktionsförluster, uteblivna vinster eller andra direkta eller indirekta kostnader.
Garantin omfattar inte slangar, slangkopplingar eller nipplar och inte heller konsumtionsvaror, såsom hydraulolja.

Om man är tvungen att reparera felet hos köparen, debiteras för detta arbete de kostnader som inte ersätts av garantin, till exempel restid och logikostnader, dagtraktamenten, väntetid samt övertidsersättningar enligt JPT Serco Oy:s debiteringsgrunder för arbete.

Garantiförfarande

Om köparen vill åberopa garantin ska denne omgående informera SERCO-återförsäljaren om fel som uppkommit under garantitiden. En defekt del ska omgående returneras till JPT Serco Oy för garantibehandling. Delen ska åtföljas av en skriftlig utredning, varav framgår:

  • varifrån maskinen/delen härstammar
  • maskintyp
  • serienummer på maskin
  • fordon som maskinen varit påkopplad på
  • antal drifttimmar
  • observationsdatum
  • beskrivning av felet.

Den returnerade delen/maskinen får inte omfatta ovidkommande delar. Frakten betalas av avsändaren. Om felet i fråga uppfyller villkoren för garantin kan JPT Serco Oy agera på det sätt som företaget anser att är bäst:

  • ersätta den skadade delen med en ny del eller en bytesdel,
  • reparera eller låta reparera den skadade delen eller
  • kreditera priset på delen

Garantin på bytta eller reparerade delar upphör samtidigt med maskinens garanti. En maskin/del som bytts ut med stöd av garantin är försäljarens egendom tills den felaktiga maskinen/delen har verifierats i garantibehandlingen.